Nawyki żywieniowe sprzyjające otyłości prostej u dzieci w wieku przedszkolnym - badanie pilotażowe

Abstract
Nawyki żywieniowe są kształtowane w okresie wczesnego dzieciństwa pod wpływem wielu różnych czynników. Nieprawidłowe nawyki mogą skutkować nadmierną podażą energii, a w konsekwencji otyłością prostą. Cel pracy: Charakterystyka wybranych nawyków żywieniowych sprzyjających otyłości prostej u dzieci w wieku przedszkolnym. Materiał i metody: W badaniu o charakterze pilotażowym badaną grupę stanowili rodzice/opiekunowie (n = 30) dzieci w wieku 4 i 6 lat (odpowiednio n = 17 i n = 13) pochodzący ze Skierniewic i okolic. Nawyki żywieniowe dzieci były oceniane na podstawie ankiety. Dodatkowo wykonano ocenę stanu odżywienia dzieci na podstawie BMI, którego wartość odniesiono do siatek centylowych. Uzyskane wyniki analizowano z uwzględnieniem wieku dzieci; zastosowano program Statistica 10, w tym test niezależności Chi-kwadrat dla α = 0,05. Wyniki: Stwierdzono występowanie takich nieprawidłowych nawyków żywieniowych, jak: powtarzalność tych samych posiłków w domu i przedszkolu, wykorzystywanie słodyczy i wyrobów cukierniczych jako przekąsek oraz dosładzanie potraw serwowanych dzieciom w celu poprawy ich smaku. Wiek dzieci nie różnicował istotnie statystycznie analizowanych nawyków. Wnioski: Przeprowadzone badanie potwierdziło występowanie niewłaściwych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Zanotowane nieprawidłowości mogą prowadzić do nadmiernej podaży energii, a tym samym sprzyjać otyłości prostej. Uzyskane wyniki mają jedynie charakter wstępny; formułowanie wiążących wniosków wymaga dalszych badań.
Description
Keywords
Citation
Harton A., et. al, Nawyki żywieniowe sprzyjające otyłości prostej u dzieci w wieku przedszkolnym - badanie pilotażowe
Belongs to collection