Oddziaływanie nielegalnych wysypisk śmieci w północno-zachodniej części gminy Barlinek na zawartość metali ciężkich w glebie

Abstract
Przedmiotem niniejszych badań były nielegalne wysypiska śmieci w północno-zachodniej części gminy Barlinek. Celem badań było przedstawienie wpływu nielegalnych wysypisk śmieci na właściwości chemiczne gleby, a także na akumulację metali ciężkich w glebie. Zinwentaryzowano 17 miejsc nielegalnego składowania odpadów, z których 7 nielegalnych wysypisk („Wiewiórki”, „Mostkowo 1, Mostkowo 2, Dziedzice „Jama”, Pustać-Podgórze, Podgórze, Dziedzice „Stodoła”) poddano dokładnej analizie, m. in. zostały podzielone na: wysypiska punktowe (3), wielopunktowe (3) oraz obszarowe (1).
Description
Keywords
Citation