Pozycja procesowa innych niż strona uczestników postępowania antymonopolowego

Abstract
Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez Prezesa UOKiK jest regulowane przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów . Postępowanie to przechodziło ewolucję od momentu uregulowania go po raz pierwszy w ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym . Postępowanie antymonopolowe to postępowanie administracyjne szczególne , co przejawia się także w regulacji procesowej sytuacji prawnej uczestników tego postępowania. O ile pozycja strony była analizowana w doktrynie , to brak jest omówienia pozycji procesowej pozostałych uczestników postępowania. Analiza dokonywana w niniejszym artykule ograniczona jest do uczestników, których prawa i obowiązki wynikają lub wynikały bezpośrednio z ustawy antymonopolowej bądź k.p.a. Z tego powodu poza zakresem zainteresowania znalazła się analiza uprawnień Komisji (Europejskiej). Na koniec uwag wstępnych należy wskazać, że postępowanie antymonopolowe stanowi ramy procesowe do rozpatrywania dwóch podstawowych rodzajów spraw antymonopolowych, tj. spraw z zakresu praktyk ograniczających konkurencję oraz spraw z zakresu kontroli łączenia przedsiębiorstw. Sprawy te nie są jednorodne, co przekłada się także na pewne różnice proceduralne. Jednakże różnice te nie mają charakteru zasadniczego i pozwalają na łączną analizę pozycji prawnej podmiotów uczestniczących w czynnościach procesowych w procedurze antymonopolowej.
Description
Keywords
Citation
Mateusz Błachucki, Pozycja procesowa innych niż strona uczestników postępowania antymonopolowego [w:] Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część druga, A. Bieńkowska, D. Szafrański (red.), Warszawa 2009.
Belongs to collection