Zarys organizacji i działalności 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu nad Bugiem w latach 1920-1939

Abstract
Artykuł prezentuje historię 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu nad Bugiem. Stanowiąc część sławnej twierdzy Brześć, był jednym z najważniejszych wojskowych szpitali w Polsce w okresie międzywojennym. Większość lekarzy w nim pracujących została zamordowana przez NKWD w 1940 roku w Katyniu i Charkowie. Historia 9. Szpitala Okręgowego pokazuje wielką ewolucję tej placówki — od małego szpitala potowego do wielkiego szpitala okręgowego. Artykuł powstał w oparciu o dokumenty zawarte w Centralnym Archiwum Wojskowym i innych pracach. Autor korzystał także z zasobów czasopisma „Lekarz Wojskowy”.

The article presents the history of the 9th Regional Hospital in Brest. It was one of the most important military hospitals in Poland in the interwar period. The hospital was a part of the famous Brest Citadel. The majority of doctors from the 9th Regional Hospital were killed by NKV in 1940 in Katyn and Kharkov. The history of this hospital demonstrates a great evolution from a small field hospital to a big regional hospital. The article is based on documents from the Central Military Archives and other works. The author also used articles from the magazine “Lekarz Wojskowy” (“The Army Doctor”).
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection