Controlling menedżerski w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym w kontekście integracji z Unią Europejską

Abstract
Przedsiębiorstwa spółdzielcze zmuszone do sprostania konkurencji w warunkach wolnego rynku powinny przyswoić sobie formy współczesnej przedsiębiorczości takie jak: marketing, controlling, menedżerskie kierowanie i umiejętne gromadzenie kapitału. W Polsce w rozwoju ruchu spółdzielczego pomagają takie czynniki ekonomiczne, jak nowoczesna organizacja i zarządzanie, poziom wiedzy kadry kierowniczej, świadomość członków oraz pracowników, które kształtują się już w samych spółdzielniach. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem typu spółdzielczego jest controlling menedżerski. Jego prawidłowe zaprogramowanie i sprawne funkcjonowanie powinno być funkcją wspomagania zarządu, szczególnie w wielozakładowych spółdzielniach. Właściwe zastosowanie wytycznych jego stosowania w przedsiębiorstwach typu spółdzielczego umożliwi im zbliżenie się do poziomu spółdzielni funkcjonujących w Unii Europejskiej.

Cooperative companies faced with the competition on the free market ought to familiarize themselves with the forms of entrepreneurship such as marketing, controlling, management, and efficient accumulating of capital. The development of the cooperative in Poland is stimulated by such economic factors as: the advanced organization and management, the level of knowledge of the managerial staff, the awareness of members and employees, which are already shaped in cooperatives. The decisive factor influencing the efficient management of a cooperative company is managerial controlling. Its professional planning and functioning should serve the purpose of enhancing the board’s activity, especially in multi-works cooperatives. The proper application of the principles of managerial controlling in cooperative companies will enable them to live up to the standard of EU cooperatives.
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
Citation
K.Firlej, Controlling menedżerski w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym w kontekście integracji z Unią Europejską, [w:] Menedżer XXI wieku, ile wiedzy, ile umiejętności?, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003, s. 61-69.
Belongs to collection