Cele i kierunki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Abstract
W niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia teoretycznych uwarunkowań procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem jego celów oraz działań kierunkowych. Autor opracowania stawia tezę, że restrukturyzacja zatrudnienia stanowi kluczowy element przekształceń restrukturalnych w przedsiębiorstwie warunkujący skuteczną i efektywną restrukturyzację w jego pozostałych obszarach. Na podstawie kwerendy literatury krajowej i zagranicznej podjęto próbę omówienia istoty i głównych celów jakie obierają przedsiębiorstwa realizujące restrukturyzację w obszarze zatrudnienia. Wyodrębniono i scharakteryzowano działania kierunkowe przedsiębiorstw w obszarze restrukturyzacji zatrudnienia, takie jak: redukcja poziomu zatrudnienia; poprawa struktury zatrudnienia; zwiększenie elastyczności zasobów pracy; doskonalenie systemu motywacyjnego. Wskazano i omówiono 7 największych przypadków restrukturyzacji zatrudnienia w obszarze redukcji etatów, w Unii Europejskiej i Norwegii, w okresie od drugiej połowy 2011 r. do końca 2012 r.
Description
This paper attempts to present the theoretical conditions of employment restructuring in the company, with particular regard to its objectives and strategic actions. The author argues that the restructuring of employment is a key element in the transformation of the company structure, and a conditioning efficient for effective restructuring in the other areas. Based on a query of domestic and foreign literature, the author attempts to discuss the nature and the main objectives of implementing the employment restructurisation in the company. Isolated and characterized were   directional   operations   of   enterprises   in   the  area  of  employment restructuring, such as: the reduction of the level of employment, improvement in the employment structure, increasing the flexibility of labour, improving the incentive system. Identified and discussed were 7 major cases in the area of employment restructuring of redundancy, in the European Union and Norway, in the period from the second half of 2011 to the end of 2012.
Keywords
Citation
Belongs to collection