Geneza i instytucjonalizacja polskich elit politycznych po 1989 roku

Abstract
Tekst próbuje scharakteryzować genezę i procesy instytucjonalizacji polskich elit politycznych po roku 1989. Wskazując na genezę polskich elit politycznych po roku 1989, należy podkreślić, że wykształciły się one w efekcie wielowymiarowej transformacji z elit PRL-u. Wśród tych występowały struktury prosystemowe ogniskujące się wokół PZPR-u oraz antysystemowe. Żadne z nich nie pozostawały przez okres swego trwania monolitycznymi. Elity po 1989 roku, kreśląc ramy instytucjonalne państwa, kreowały granice i zasady swego działania, co w efekcie prowadziło do silnych fluktuacji w łonie samych elit. Na ich instytucjonalny kształt ogromny wpływ miały zaś podziały, jakie powstały już u progu funkcjonowania III Rzeczypospolitej.
Description
Keywords
Citation