Mind the gap? Quantifying interlinkages between two traditions in migration literature

Abstract
Gap, split, divide are just a few among many words used in publicizing the divergence of literature on internal and international migration. In this paper we empirically test what has so far been just a conjecture. Using Web of Science data and bibliometric techniques we, first, provide quantitative measures of the size of the proclaimed gap. Second, we inquire into the existing conceptual overlap between the two strands of academic literature. Third, we search for channels through which research on internal and international migration can potentially blend into becoming a single, more holistic area of study. We find that there are significant commonalities between the two literatures when it comes to the journals where they are published, the academic disciplines they relate to, or the keywords by which they are defined. At the same time, however, it becomes visible that authors tend to remain in the realm of one domain and rarely cite papers from the other strand of literature. The latter is especially true for scientists publishing on international migration, who refer to internal migration publications only 4% of the time. In contrast, internal migration scholars have 25% of international migration papers among their citations.

Gap, split, divide to tylko niektóre ze słów używanych do opisu rozdźwięku pomiędzy literaturą dotycząca migracji wewnętrznych a tą dotyczącą migracji zagranicznych. W artykule poddajemy empirycznej weryfikacji to, co do tej pory było jedynie przypuszczeniem. Wykorzystując dane z Web of Science i techniki analizy bibliometrycznej, po pierwsze, szacujemy skalę przywołanego rozdźwięku. Po drugie, wnikamy w to, na ile oba nurty literatury zazębiają się pod względem koncepcyjnym. Po trzecie, szukamy pól dla integracji badań nad migracjami wewnętrznymi i zagranicznymi, dzięki którym możliwe jest, by uformował się jeden holistyczny obszar studiów. W oparciu o przeprowadzone analizy stwierdzamy, że występuje wiele elementów wspólnych dla obu nurtów literatury – czasopisma, w których publikowane są oba typy artykułów, katalog dyscyplin reprezentowanych przez publikowane teksty czy słowa kluczowe je opisujące. Jednocześnie można jednak zauważyć, że autorzy pozostają wierni jednemu nurtowi badań (dotyczących albo migracji wewnętrznych, albo zagranicznych) i rzadko cytują prace spoza swojej domeny. Ten ostatni wniosek dotyczy głównie autorów zajmujących się migracjami zagranicznymi, którzy cytują prace z zakresu migracji wewnętrznych tylko 4 razy na każde 100 cytowań. Badacze migracji wewnętrznych natomiast mają w swoich bibliografiach 25% publikacji o migracjach międzynarodowych.
Description
Keywords
Citation