Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna

Abstract
The article discusses the issue of inclusive education that responds to public expectations concerning interaction of non-disabled and disabled people attending school. The authors analyze systemic conditions that accompany inclusive education, which aims to high quality education for all children, especially those who are vulnerable to exclusion, through the use of improved teaching methods. Inclusive education organized in school must be geared to needs and opportunities for child development and adjust the wider reality of school to individuality. Measure of optimal social integration of students with disabilities should be a valuable diagnostic and rehabilitation programs, which encourage the personal development and, on the other hand, acquiring the social skills. This paper emphasizes the special role of teachers in implementing this type of education and the need to draw attention to the humanistic aspects of inclusive education in daily work with students

Artykuł porusza problematykę edukacji inkluzyjnej, będącej odpowiedzią na społeczne oczekiwania dotyczące wzajemnych interakcji osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych funkcjonujących w środowisku szkolnym. Autorzy wskazują na uwarunkowania systemowe; jakie towarzyszą edukacji inkluzyjnej, która ma na celu wysoką jakość kształcenia wszystkich dzieci, a szczególnie tych, które narażone są na wykluczenie. Edukacja włączająca organizowana w warunkach szkoły ogólnodostępnej musi być nastawiona na potrzeby oraz możliwości rozwojowe dziecka i - co się z tym wiąże - dostosowanie szeroko pojętej rzeczywistości szkolnej do jego indywidualności. Środkiem realizacji optymalnej integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych powinno być opracowanie wartościowych programów diagnostyczno-rehabilitacyjnych, które z jednej strony będą sprzyjać rozwojowi osobowemu ucznia, a z drugiej nabywaniu przez niego kompetencji społecznych. W prezentowanym artykule podkreśla się także szczególną rolę nauczyciela w realizacji tego typu kształcenia oraz potrzebę zwrócenie uwagi na humanistyczne aspekty edukacji inkluzyjnej w codziennej pracy z uczniem.
Description
Keywords
Citation
Joanna Skibska: Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej, a integracja społeczna. [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz red.: Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesności. Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 2011, s. 369-386.
Belongs to collection