Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego)

Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wiedzy przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej nt. możliwości wykorzystania gier i zabaw ruchowych (w tym: animacyjnych) w procesie edukacji zdrowotnej, jak również konieczności współpracy specjalistów różnych dziedzin w tym zakresie. Materiał i metody. Artykuł ma charakter empiryczny. Badania przeprowadzono na wybranej arbitralnie grupie studentek pedagogiki (specjalność: edukacja elementarna) z województwa wielkopolskiego. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz następujące techniki: ankietę i wywiad ukryty. Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że aktywność fizyczna stanowi ważną determinantę zachowania zdrowia. Jest także środkiem w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Gry i zabawy ruchowe (w tym animacyjne) uatrakcyjniają edukację zdrowotną, jednak ponad połowa badanych nie wie, czy dałaby radę je poprowadzić. Najlepiej przygotowaną do prowadzenia tego typu zajęć jest grupa nauczycieli wychowania fizycznego. Stąd też istotna jest współpraca różnych środowisk, które mają wpływ na edukację zdrowotną społeczeństwa. Istotna wydaje się współpraca różnych środowisk, które mają wpływ na edukację zdrowotną społeczeństwa, mianowicie: lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli klas I–III.

The purpose of this study is to present the knowledge of future teachers of elementary education concerning the possibility of using games and physical activities (including animation) in the process of health education, as well as the need for cooperation of specialists in various fi elds in this scope. Material and methods. The article is of empirical nature. The study was conducted on an arbitrarily selected group of students of pedagogy (specialization in elementary education) of Great Poland Province. The study used a method of a diagnostic survey and the following techniques: a questionnaire and a hidden interview. Results and conclusions. The study allows us to conclude that physical activity is an important determinant of maintaining health. It is also a means for health education of the society. Fun and movement games (including animation) make health education more attractive, however more than half of respondents did not know whether they would be able to conduct them. The group which is best prepared for this type of classes are Physical Education teachers. The collaboration of different environments that have an impact on public health education seems important. These environments include: doctors, nurses, Physical Education teachers, teachers of primary education (grades 1–3).
Description
Keywords
Citation
Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W., Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego). Pielęgniarstwo Polskie, 2014; 3(53): 215-221.
Belongs to collection