Partycypacja polityczna i wyborcza diaspory w kraju pochodzenia: przegląd literatury przedmiotu

Abstract
Tekst podsumowuje główne wątki pojawiające się w literaturze naukowej dotyczącej udziału diaspory w życiu politycznym kraju pochodzenia, dotychczasowe badania i wnioski z nich płynące. Kolejne części poświęcone są wybranym koncepcjom i podejściom badawczym rozwijającym się w ramach studiów nad polityczną aktywnością diaspory oraz złożonym relacjom politycznym pomiędzy państwem pochodzenia, w tym podmiotom, formom i instytucjom biorącym udział i współtworzącym wzajemne więzi. Szczególna uwaga poświęcona została udziałowi obywateli przebywających za granicą w wyborach mających miejsce w kraju pochodzenia oraz czynnikom determinującym partycypację polityczną i wyborczą diaspory.

The text examines the main issues emerging in the scientific literature concerning the participation of diaspora in the political sphere of the country of origin, it also summarizes the conclusions from existing research and studies. Subsequent chapters are devoted to the main concepts and approaches currently developing within the diaspora studies and related to its political activities, as well as the complex relations between diaspora and the country of origin (including main actors, forms and institutions involved). The review of literature and research focuses in particular on the phenomenon of external voting - participation of citizens residing abroad in national elections in the country of origin and the main factors determining the process of political and electoral participation of diaspora.
Description
Keywords
Citation