Urazy sportowe u osób uprawiających sportowe ratownictwo wodne

Abstract
We współczesnym sporcie występowanie urazów jest zjawiskiem powszechnym, które trudne jest do uniknięcia nawet w przypadku podejmowania jedynie rekreacyjnej aktywności fizycznej. Celem pracy było określenie rodzaju, charakteru oraz częstotliwości występowania urazów sportowych wśród osób uprawiających sportowe ratownictwo wodne. Artykuł ma charakter empiryczny. Badaniami objęto wyselekcjonowaną, o wysokiej klasie sportowej, grupę zawodników i zawodniczek uprawiających sportowe ratownictwo wodne. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz szereg technik badawczych: desk research studiów literaturowych, analizę materiałów filmowych i fotograficznych, obserwację, wywiad oraz kwestionariusz ankiety. Zaobserwowano, że urazowość dotknęła zdecydowaną większość badanych (73,7%). Urazy sportowe wystąpiły częściej u badanych zawodniczek – 87,5% w porównaniu z badanymi zawodnikami (63,6%). Największą urazowość odnotowano w grupie zawodników najdłużej trenujących – powyżej 6 lat (88,9%) oraz w grupie o najmniejszym stażu treningowym (80%). Zdecydowanie częściej dochodziło do urazu w trakcie treningu (92,9%) niż podczas zawodów. Najczęściej urazowi ulegał kręgosłup w odcinku lędźwiowym – 42,9% oraz staw barkowy – przeciążenia doznało 42,9% ratowniczek i 28,6% ratowników. Pozostałe urazy przeciążeniowe dotknęły: kończyny górnej i dolnej (po 14,3% badanych), stawu łokciowego i kolanowego (po 7,1% badanych), oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym (po 7,1% badanych). Charakterystycznymi rodzajami urazów ostrych występującymi w badanej grupie były: stłuczenia stawu łokciowego – 7,1%, naciągnięcia/zerwania mięśnia dwugłowego uda – 7,1%, zwichnięcia stawu skokowego – 7,1% oraz stłuczenia stopy – 14,3%. Duża część metod i środków odnowy biologicznej stanowi niedostatecznie wykorzystaną rezerwę w sportowym ratownictwie wodnym. Należą do nich proste zabiegi wodne w postaci natrysków czy kąpieli – wykorzystywało je zaledwie 25% badanych. Celowe staje się edukowanie zawodników trenujących sportowe ratownictwo wodne w kwestii nawyku stosowania odnowy biologicznej, która winna stanowić istotną część składową wszechstronnego szkolenia.

Injuries are an inherent part of modern sports: they are difficult to avoid even if physical activity is only recreational. The aim of this paper is to determine types, nature and frequency of sports injuries amongst individuals engaged in competitive water rescue. The article is of empirical nature. The research encompassed a selected group of high-class sportsmen and women who engage in competitive water rescue. The research used diagnostic polling method and other research techniques: desk research of literature, analysis of footage and photographs, observation, interviews, and a questionnaire. It was observed that injuries were faced by the majority of subjects (73.7%). Sports injuries were more common amongst women (87.5%), compared to 63.6% of men. The highest injury rate was reported among those with the biggest training experience – 6+ years (88.9%), as well as in the least experienced group (80%). Injuries were significantly more frequent during training (92.9%) than actual competition. The most common injuries affected the lumbar spine (42.9%) and shoulder joint, which was injured by 42.9% of women and 28.6% of men. Other overload injuries affected: upper and lower limbs (14.3%), elbow and knee joints (7.1%), and cervical and thoracic spine (7.1%). Common acute injuries reported by the subjects were: elbow joint contusion (7.1%), pulled/ruptured biceps femoris muscle (7.1%), ankle sprain (7.1%), and foot contusion (14.3%). A large part of biological renewal methods and treatments are underused by competitive water rescuers. Among these one can list simple water treatments, such as showers and baths – used by only 25% of subjects. It is therefore advisable to educate and encourage competitors of sports water rescue to form a habit of using biological renewal methods, which should become an important part of their comprehensive training.
Description
Keywords
Citation
Łubkowska W., Szark-Eckardt M., Żukowska H., Nalazek A. Urazy sportowe u osób uprawiających sportowe ratownictwo wodne. [W:] red. M. Napierała i A. Skaliy. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, t.I Ratownictwo. Wydawnictwo Uczelniane University of Economy in Bydgoszcz, Bydgoszcz 2015, s. 81-100.
Belongs to collection