Nie tylko praca socjalna: komunikacyjne aspekty funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w przestrzeni publicznej; pomiędzy stereotypami i barierami a public relations i aktywną promocją

Abstract
W artykule omówione zostały podstawowe wymogi i uwarunkowania działań z zakresu public relations w instytucjach pomocy społecznej. Punkt wyjścia stanowi zestawienie wyników badań opinii publicznej oraz pracowników instytucji pomocy społecznej na temat wiedzy i opinii o ich funkcjonowaniu. Okazuje się, że opinie samych pracowników instytucji pomocy na temat ich społecznego odbioru są znacznie bardziej pesymistyczne od rzeczywistości, badani oceniają swój wizerunek bardziej negatywnie aniżeli respondenci niebędący pracownikami instytucji pomocowych. Niemniej, przywołane raporty i obserwacje jednoznacznie wskazują na niedostateczną rozpoznawalność roli pracowników socjalnych oraz nienajlepszy wizerunek publicznych instytucji pomocowych. Drugą omówioną kwestią jest bardzo nisko oceniana komunikacja wewnętrzna instytucji pomocy społecznej. Powyższe stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat konieczności, a także kształtu i dezyderatów prowadzenia działań public relations w przestrzeni zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej.
Description
Keywords
Citation
M. Szyszka, K. Walotek-Ściańska, Nie tylko praca socjalna: komunikacyjne aspekty funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w przestrzeni publicznej; pomiędzy stereotypami i barierami a public relations i aktywną promocją, "Zeszyty Naukowe im M. Skłodkiwskiej-Curie" nr 3, 2014.
Belongs to collection