Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE

Abstract
Regulacje, rynki i efektywność ekonomiczna w kontekście zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego. Kapitalizacja subsydiów w rolnictwie, zmiany liczby gospodarstw osób fizycznych ze zdolnością konkurencyjną. Wyzwania i perspektywy małych gospodarstw rolnych w Bułgarii. Organizacyjno-ekonomiczne problemy produkcji warzyw gruntowych w regionie Plovdiw. Problemy rozwoju przemysłu spożywczego w Czechach i na Węgrzech. Zmiany na polskim rynku cukru. Potencjalne skutki wprowadzenia euro dla polskiego handlu zagranicznego żywnością. Potencjał rynku pieczywa na Ukrainie. Słoweńskie rolnictwo i obszary wiejskie po akcesji do UE. Rozwój czeskich obszarów wiejskich. Kapitał ludzki na obszarach wiejskich w Polsce. Obszary wiejskie Serbii przed przystąpieniem do UE. Kapitał ludzki w gospodarstwach sadowniczych w Bułgarii.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 123
Keywords
Citation
Belongs to collection