Rzadki przypadek całkowitego wypadnięcia narządu rodnego u pacjentki ze współistniejącą kamicą moczową i wynicowaniem odbytnicy – diagnostyka, leczenie operacyjne i problemy pielęgnacyjne

Abstract
Wstęp: Całkowite wypadnięcie narządu rodnego z punktu widzenia biologicznego, jak i społecznego, należy uznać za pewnego rodzaju kalectwo. Dlatego dąży się do usunięcia tego powikłania, co należy uznać za postępowanie rehabilitacyjne. Odczuwane dolegliwości przyczyniają się do obniżenia jakości życia, a schorzenia współistniejące dodatkowo pogarszają stan zdrowia. Skłania to do zastosowania dodatkowej specjalistycznej diagnostyki i znacznego rozszerzenia zakresu operacji. Cel pracy: Prezentacja przypadku całkowitego wypadnięcia macicy z rzadko występującymi schorzeniami układu moczowego i dolnego odcinka układu pokarmowego. Materiał i metody: Opisano przypadek 56-letniej chorej zakwalifikowanej do usunięcia macicy i kamieni moczowych drogą brzuszną. Dokonano obserwacji, analizy dokumentacji, przeprowadzono wywiad, pomiary oraz realizowano zalecenia lekarskie i pielęgniarskie. Opis przypadku: Pacjentka przygotowywana była do operacji usunięcia macicy drogą brzuszną, którą poprzedziły: diagnostyka laboratoryjna, obrazowa, kontrastowa, badania ginekologiczne, konsultacje specjalistyczne, antybiotykoterapia, wyrównanie niedoborów, terapia przeciwodleżynowa macicy. Podczas operacji urolog po otwarciu pęcherza moczowego usunął mniejsze kamienie, a po powiększeniu nacięcia – większe konkrementy. Następnie ginekolog usunął macicę z przydatkami. Pozostawiono drenaż ssący z zatoki Douglasa i przedniej ściany pęcherza moczowego. Stan pacjentki po operacji był dobry, a przebieg pooperacyjny powikłany nietrzymaniem moczu i okres rekonwalescencji wydłużony. Wnioski: Operacja przebiegła pomyślnie. Działania o charakterze holistycznym, opieka pielęgniarska, mająca na celu rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb biopsychospołecznych, a także przygotowanie pacjentki do samoopieki, przyczyniły się do poprawy zdrowia i polepszenia jakości życia.

Background: Total uterine prolapse should be regarded as a disability both from the medical and social point of view. Therefore, any attempt to remove the disability should be considered as a form of medical rehabilitation. The symptoms coexisting with the disorder impair the quality of the patient’s life and their overall health condition. That is why, additional diagnostic tests and improved surgical procedures are taken under the account. Aim of the study: The aim of this paper is to present the case of the total uterine prolapse which coexisted with rare urinary and gastrointestinal tracts’ complications. Material and methods: The case presented in the paper is a 56-year- old female patient qualified for the abdominal hysterectomy and simultaneous removal of the bladder calculi during the laparotomy. Her medical history was collected and the analysis of her medical records, biophysical data and nursing reports was carried out. Case report: The patient was prepared for the abdominal hysterectomy. The surgery was preceded by blood tests, contrast radiographic imaging, ultrasound imaging and an interdisciplinary meeting. Moreover, the vaginal anti-sore therapy was introduced and biochemical disturbances were managed. During the surgery, surgical incision of the bladder was performed and several small calculi were evacuated. Widening of the incision and removal of the giant stone followed. Then, complete hysterectomy was performed by a gynaecologist. The suction drainage was left in the retro-uterine pouch and anterior vesicle wall. The patient’s clinical condition after the surgery was good. The post-operative period was disturbed by urinary incontinence and therefore, the rehabilitation period was prolonged. Conclusions: The surgery was successful. The holistic approach and nursing care concentrated on fulfilling the patient’s physical and psycho-social needs which has resulted in the improvement of both the patient’s quality of life and her overall physical condition.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection