Efektywność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej wspierających rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Abstract
Efektywność polityki - ujęcie teoretyczne. Ocena efektywności - aspekty metodyczne. Przykłady szacowania efektywności podmiotów w ujęciu jedno - i dwuwymiarowym. Systematyka ilościowych metod pomiaru efektywności podmiotów. Parametryczne i nieparametryczne metody pomiaru efektywności i przeprowadzona ocena. Efektywność wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej na poziomie lokalnym. Skala wsparcia a zmiany gospodarcze w gminach wiejskich. Efektywność techniczna wsparcia w gminach wiejskich. Efektywność bezpośredniego wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw. Efekty wsparcia w ramach RPO. Efektywność transferu wiedzy na przykładzie szkoleń. Ocena zapotrzebowania na szkolenia. Koszty i efekty realizowanych szkoleń.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 108
Keywords
Citation
Belongs to collection