Wstępna ocena stężenia związków siarki w cieku o zlewni użytkowanej typowo rolniczo

Abstract
Spośród związków siarki występujących w ciekach naturalnych w największym stopniu rozpowszechnione są siarczany(VI), które dostają się do wód powierzchniowych m. in. z rozpuszczania gipsu lub anhydrytu. Występowanie siarczanów(VI) w wodzie może być także wynikiem rozkładu organizmów roślinnych i zwierzęcych. Celem podjętych badań była wstępna ocena stężenia związków siarki w rzece Gowienica, uchodzącej do jeziora Miedwie stanowiącego źródło wody pitnej dla mieszkańców miasta Szczecina. Zlewnia rzeki (63,65 km2) stanowi obszar intensywnie użytkowany rolniczo. W pracy przedstawiono wyniki stężenia siarczanów(VI) z okresu kwiecień-październik 2014 roku. Próbki wody pobierano w sześciu punktach badawczych wyznaczonych na rzece z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Po analizie uzyskanych wyników stwierdzono, że w okresie badań stężenie siarczanów(VI) w wodzie wahało się od 16,7 do 72,5 mg∙dm-3 w zależności od czasu i miejsca poboru próbki wody. Największe średnie stężenie ze wszystkich punktów badawczych zanotowano w lipcu (45,8 mg∙dm-3), najmniejsze natomiast w maju (40,0 mg∙dm-3). Dodatkowo mierzono pH badanych próbek wody, które mieściło się w przedziale od 7,3 do 8,5. W badanych wodach stężenie siarczanów(VI) klasyfikowało rzekę Gowienica do I klasy czystości wód, co może świadczyć o nieznacznej zawartości związków siarki w wodach rzeki.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection