Samopoczucie studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego podczas programowego obozu letniego

Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawiono uzyskane wyniki badań dotyczące samopoczucia studentów w poszczególnych dniach programowego obozu letniego, organizowanego przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US. Celem podjętych badań było zorientowanie się, czy w ciągu dziewięciu dni zajęć obozowych występują okresy słabszego samopoczucia studentów (dni kryzysowe). Przeważają wyraźnie odpowiedzi o samopoczuciu bardzo dobrym i dobrym – od 62,9% do 86%, średnia odpowiedzi bardzo dobrych i dobrych wyniosła 73,36%. Trzeci dzień obozu i ostatni wyraźnie zaznacza się jako dzień kryzysowy. Wpływ pogody na samopoczucie badanych wydaje się oczywisty – ma znaczenie temperatura wody, jakkolwiek prowadzący zajęcia w wodzie starają się dostosować treść zajęć do panujących warunków. Mając na uwadze rzetelność w przeprowadzaniu badań, należy w przyszłości zmodyfikować zarówno procedurę przeprowadzania badań, jak i instrukcję oraz sposób odnotowania układu obozu i sytuacji konfliktowych. Ponieważ zarówno rozkład zajęć i ilość bloków zajęć są różne w poszczególnych obozach, należy wziąć je pod uwagę.

This paper presents the results obtained from interviews with students concerning their wellbeing on selected days of the curriculum based summer camp organized by The Faculty of Physical Culture and Health Promotion of The University of Szczecin. The objective of the survey was to find out if during the nine days of camp activities student’s wellbeing deteriorates (crisis days). The majority of students reported feeling very well and well – from 62,9% to 86%, with the average number of students reporting feeling very well and well equalling 73,36%. The third and the last day of the camp clearly stand out as crisis days. The influence of the weather on students’ wellbeing seems to be obvious – the water temperature is very significant, however instructors who run activities in water strive to adapt to current weather conditions. In consideration of the reliability of the survey, in future both the way in which the survey is conducted and instructions, as well as the way in which the camp’s location and conflict situations are noted should be modified. As both the activities schedule and the number of activity block differ at different camps, they should be also taken into consideration.
Description
Keywords
Citation
Łubkowska W., Tarnowski M. Samopoczucie studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego podczas programowego obozu letniego, [w:] red. J. Eider, Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 116-126.
Belongs to collection