Geneza i rozwój Drogi św. Jakuba w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Abstract
The presented study is an attempt to summarize the activities associated with origin/genesis and development of St. James Route in Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary. The authors of this study, basing on personal research and interviews with foreign associations caring for St. James' Routes, also made an attempt to present the main problems and challenges related to the further development of the Camino de Santiago in the Visegrad Group countries (V4). Among those investigating the phenomenon of St. James Route in Europe nowadays prevails consistent belief that the revival of St. James Route was preceded by a pilgrimage of Blessed John Paul II to Santiago de Compostela in 1982. In 1987 the Council of Europe declared the Camino de Santiago, to be the first European Cultural Route and encouraged local authirities to restore the old routes of pilgrimage. In 2003 the European network of St. James' Routes reached the German-Polish border in Görlitz/Zgorzelec. In 2004 polish people, who pilgrimage to the tomb of St. James, already began works on the demarcation of the Polish sections of St. James Route, which finally led to opening of the first section of St. James' Route in 2005; Dolnośląska St. James Route. In the years 2005-2011, thanks to the work of members of fraternities and St. James' associations, the Church authorities, local government authorities, tourism organizations, as well as friend the ways St. James and worshipers of St. James among the Visegrad Group countries, currently there are more than 4000 km of St. James Route already marked, including over 2700 km in Poland, over 1100 km in Czech Republic and approximately 500 km in Hungary. At present we work on the project of the first section of St. James' Routes in the Slovak Republic, which will be opened in the second half of 2012.
Description
Cieľom prezentovaného príspevku je zhrnúť aktivity spojené s genézou a vývojom Cesty svätého Jakuba v Poľsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Autori na základe vlastných výskumov a na základe informácií získaných od organizácií, ktoré sa starajú o Cestu svätého Jakuba, snažia sa predstaviť hlavné problémy a výzvy ďalšieho rozvoja Camino de Santiago v štátoch Vyšehradskej štvorky (V4). Vo výskumoch nad fenoménom Cesty svätého Jakuba v Európe súčasne platí, že obnovenie Cesty svätého Jakuba predchádzala púť blahoslaveného Jána Pavla II. do Santiago de Compostela v roku 1982. V roku 1987 Rada Európy vyhlásila, že Camino de Santiago bude prvou Európskou kultúrnou cestou a nabádala miestne vlády na obnovenie dávnych pútnických ciest. V roku 2003 európska sieť Ciest svätého Jakuba dosiahla poľsko-nemeckú hranicu v Zgorzelci (Görlitz). V roku 2004 Poliaci, ktorí putovali k hrobu svätého Jakuba začali práce spojené s vyznačovaním poľských úsekov cesty, čo v konečnom dôsledku zapríčinilo otvorenie prvého úseku v roku 2005 – Dolnosliezskej cesty svätého Jakuba. V období 2005–2011 vďaka práci členov bratstiev a spolkov sv. Jakuba cirkevnej správe, miestnym správam, turistickým organizáciám ako aj priateľom ciest svätého Jakuba a ctiteľom tohto svätého v štátoch Vyšehradskej štvorky sa podarilo vyznačiť 4000 km Cesty svätého Jakuba, v tom 2700 km v Poľsku, výše 1100 km v Česku a cca 500 km v Maďarsku. Momentálne prebehajú práce nad projektom prvého úseku cesty na Slovensku, ktorý bude sprístupnený pre verejnosť v druhej polovici roku 2012.
Keywords
Citation
Belongs to collection