Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych w orzecznictwie sądowym

Abstract
Każda demokracja opiera się na określonych fundamentach. Fundamenty te stanowią filar systemu politycznego, a ich kształt jest miernikiem decydującym o tym, czy mamy do czynienia z demokracją, z karykaturą demokracji, czy wręcz w niektórych przypadkach z jawnym systemem totalitarnym. Poszanowanie godności, wolność prasy, brak cenzury prewencyjnej, elementarne gwarancje procesowe w postaci zasad nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd – stosunek do tych wartości jest papierkiem lakmusowym wskazującym na charakter ustroju politycznego. Wyliczenie powyższe ma charakter przykładowy, a jednym tchem obok powyższych można wymienić stosunek do wolności słowa. Choć panuje zgoda co do wagi przynależnej prawu do wolności słowa, równie powszechne jest przekonanie, że nie jest to prawo o charakterze absolutnym. Doznaje ono ograniczeń poprzez zakres oddziaływania innych praw i wolności. Wolność wyrażania opinii napotyka ograniczenia zakreślone przede wszystkim przez konstytucyjną zasadę ochrony godności człowieka i ochronę dobrego imienia innych osób.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection