Analiza podejść do zarządzania wartością klienta. Próba systematyzacji

Abstract
The study deals with the systematization of approaches to the customer lifetime value. The form of appearance of the customer lifetime value drivers in these approaches is used as a criterion. A simple approach is characterized by the drivers indirect appearance, and in complex approach they are directly presented and have a direct impact on the creation and realization of the marketing strategy. Arguments for greater usefulness of the second approach are stated.

W opracowaniu przedstawiono systematyzację podejść do zarządzania wartością klienta. Jako kryterium wykorzystano formę występowania w nich determinant wartości klienta. Wyróżniono podejście proste, cechujące się pośrednim występowaniem determinant oraz podejście złożone, w którym są one ujęte wprost i mają bezpośredni wpływ na tworzenie i realizację strategii marketingowej. Przedstawiono argumenty za większą użytecznością drugiego podejścia.
Description
Keywords
Citation
Tomczyk P., Analiza podejść do zarządzania wartością klienta. Próba systematyzacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 660, seria Ekonomiczne Problemu Usług nr 72, 10/2011, s. 127-139
Belongs to collection