Cele i funkcje badań foresightowych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Abstract
Celem artykułu jest analiza koncepcji foresightu strategicznego oraz przedstawienie jego funkcji i celów. Zaproponowano trzy warianty integracji foresightu z zarządzaniem strategicznym oraz potencjalne korzyści wynikające z tej integracji. Praca rozwija ideę foresightu strategicznego w kierunku małych i średnich przedsiębiorstw. Postawiono w niej tezę, że synergia foresightu i zarządzania strategicznego może zwiększyć możliwości osiągnięcia przez MŚP dynamicznej przewagi konkurencyjnej.
Description
Summary: The aim of the paper is to analyse the concept of strategic foresight and to present its functions and aims. Three options for integrating foresight with strategic management were presented and potential benefits is that integration were explored. The article expands the idea of strategic foresight to small and medium enterprises and argues that the synergy of foresight and strategic management may increase SMEs’ chances of attaining dynamic comparative advantage. Keywords: strategic foresight, strategic management, small and medium enterprises.
Keywords
Citation
Ł. Nazarko, Cele i funkcje badań foresightowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 229, s. 121-132
Belongs to collection