Analiza dokładności poziomych osnów geodezyjnych zakładanych metodą poligonową z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych

Abstract
Ustalenie niezbędnej dokładności typowych geodezyjnych osnów poziomych oraz optymalnych zasad ich konstruowania i funkcjonowania stanowi zasadniczy problem racjonalnego prowadzenia, w oparciu o punkty tych osnów, wszystkich prac geodezyjnych. Rozwiązanie tego problemu wymaga w pierwszym rzędzie ustalenia odpowiedniego, dostosowanego do aktualnych oraz przyszłościowych potrzeb i uwarunkowań, modelu konstruowania i funkcjonowania tych osnów, biorąc pod uwagę zadania, jakie mają one do spełnienia w produkcji geodezyjnej oraz stan używanego w praktyce sprzętu pomiarowo-obliczeniowego. Poziome geodezyjne osnowy szczegółowe powinny spełniać wszystkie kryteria odnośnie wymaganej dokładności oraz racjonalnego ich funkcjonowania w prowadzonych powszechnie na terenie kraju typowych pracach geodezyjno-kartograficznych. Aktualnie i w najbliższej przyszłości zadaniem zasadni­ czym tych prac w Polsce jest i będzie pozyskiwanie, w oparciu o punkty rozpatrywanych osnów, informacji o terenie, łącznie z położonymi na jego powierzchni obiektami inżynierskimi i gospodarczymi w różnych warstwach tematycznych i dla różnych celów w sposób dostosowany do wprowadzanego w Polsce krajowego systemu informacji o terenie.
Description
Keywords
Citation
Latoś S., Maślanka J., Preweda E.: Analiza dokładności poziomych osnów geodezyjnych zakładanych metodą poligonową z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych. Geodezja, 3, AGH, Kraków, 1997
Belongs to collection