Ocena dokładności wyznaczania przestrzennego położenia punktów metodą biegunową

Abstract
Położenie, wymiary czy też kształt wielu obiektów przemysłowych określa się na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. Kontrolowane obiekty reprezentowane są przez zbiory punktów położonych na ich powierzchni. Jedną z metod wyznaczania współrzędnych przestrzennych punktów jest metoda biegunową. W pracy wyprowadzono zależności określające macierz kowariancji dla współrzędnych punktów wyznaczanych tą metodą.

Positions, dimensions or shape of many industrial objects are determined on the base of geodetic measurements. The controlled objects are represented by set of points located on its surface. The polar method belongs to methods used to determination of space co-ordinates of points. In this paper the relationships describing the covariance matrix for co-ordinates of points determined by this method are derived.
Description
Keywords
Citation
Preweda E.: Ocena dokładności wyznaczania przestrzennego położenia punktów metodą biegunową. Geodezja, 3, AGH, Kraków. 1997
Belongs to collection