Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company

Abstract
W coraz większym stopniu o sukcesie przedsiębiorstw decydują zmiany w obszarze marketingu. Pojawia się pojęcie restrukturyzacji marketingowej, która oznacza wprowadzanie zmian w obszarze marketingu i jest jednym z działań, które może być dla przedsiębiorstwa źródłem przewagi konkurencyjnej oraz może wskazać kierunek jego rozwoju. Przedsiębiorstwa, które chcą skutecznie konkurować muszą zmienić podejście do marketingu i z orientacji na sprzedaż, podążać w kierunku budowania relacji z klientami. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty restrukturyzacji marketingowej, jak również wykazanie kompatybilności podejścia do klienta z przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa. Jako metody badawcze został wykorzystany kwestionariusz K. Burnetta, kwestionariusz z pięciostopniową skalą Likerta oraz wywiad.

Implementation of changes within marketing is increasingly becoming the source of enterprise success. Hence the term: restructuring of marketing, which means the introduction of changes in the area of marketing and is one of the activities that may be the source of enterprise competitive advantage and may indicate the development route. Companies that want to be competitive need to change their approach to marketing and sales orientation and need to start building relationships with customers. Therefore, the aim of this article is to present the idea of restructuring of marketing as well as to demonstrate the compatibility of approach to customers with enterprise competitive advantage. The study has been conducted with the help of K. Burnett's questionnaire, questionnaire with a 5-level Likert scale and interviews
Description
Keywords
Citation
Gorzelany, Julia. (2015). Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company. Journal of Economics and Organization and Future Enterprise. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2(781). 46-55.
Belongs to collection