Przekroczyć utopię, odzyskać mięso? Pornograficzne strategie wobec ciała w kinie francuskiego brutalizmu na przykładzie "Gwałtu"

Abstract
Przyjmując założenie, że istnieje fundamentalna różnica między pornografią sensu stricto a tą wprzęgniętą w ramy filmu fabularnego, w pracy analizuję mechanizmy konstruowania pornografii w kinie francuskiego brutalizmu na przykładzie Gwałtu. Rozpatrując ciało jako podstawowe medium „pornograficzności”, rekonstruuję formę filmową, a zwłaszcza narrację i dowodzę, że pornografia nie przynależy bynajmniej wyłącznie do porządku fabularnego, ale jest wypracowywana skomplikowanym warsztatem, który nie pozostaje bez wpływu na ontologiczny status reprezentacji ciała. W pracy proponuję całościową interpretację Gwałtu jako dzieła autotematycznego, kwestionującego to, co tradycyjnie uznawane jest za pornograficzne.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection