Między wierszem a performancem. Analiza i interpretacja poezji Niki Turbiny w kontekście biograficznym i społecznym

Abstract
Niniejsza praca stanowi analizę i interpretację twórczości Niki Turbiny w kontekście biograficznym i społecznym. Podjęto w niej próbę dokonania opisu fenomenu dziecka-poety, jakim była Nika Turbina i jej niedziecięca twórczość. W pierwszej części pracy zostały poddane analizie utwory zawarte w tomiku First Draft, ze szczególnym uwzględnieniem wątków biograficznych. Najważniejsze motywy, które pojawiają się w wierszach dotyczą zabawy, obrazu dzieciństwa, poetyckiego obrazu domu oraz nocy i ciemność. Dwa ostatnie podrozdziały są poświęcone chorobie i melancholii. Znajdują one uzasadnienie jako rama interpretacyjna omawianej twórczości w kontekście biograficznym. Druga część pracy stanowi analizę formy, w jakiej poezja ta funkcjonowała, dlatego też nadrzędną kategorią w tym ujęciu jest performance. Dla szerszego oglądu zjawiska poczyniono refleksję nad współczesnymi praktykami wokół nieżyjącej już poetki – w szczególności sposobami przedstawiania dziecka-poety, społecznym odbiorem zjawiska oraz sposobami funkcjonowania pamięci o Nice Turbinie i jej twórczości.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection