Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego

Abstract
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na spółkach z udziałem kapitałowym JST (jednostek samorządu terytorialnego) ze względu na specyfikę ich funkcjonowania, zakres realizowanych zadań i powiązania z władzami samorządowymi. Istotnym celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i diagnoza metodyki doboru członków rad nadzorczych w analizowanych spółkach, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów, jak: jawność procedur, rzeczywiste przesłanki i kryteria wyboru kandydatów oraz powiązanie tych procesów w kontekście zmian w zarządach tych spółek. Argumentem, który wzmacnia rangę i zasadność podjętej problematyki badawczej jest fakt, że stosowane w praktyce metody obsadzania stanowisk w radach nadzorczych są najważniejszym wymiarem nadzoru korporacyjnego, stanowiąc odzwierciedlenie rzeczywistych celów, zamierzeń i postaw władz samorządowych. Omówione w artykule zagadnienia są trafną egzemplifikacją realnych zjawisk i procesów mających swoje potwierdzenie w praktyce zarządzania.
Description
Keywords
Citation
W. Walczak, Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie" 2012 nr 3
Belongs to collection