The contemporary university as a threat to learner autonomy

Abstract
The modern university was shaped by the centuries-old tradition of European universities. The idea established in the last century thanks to Humboldt, where the university is a community of professors, in which knowledge is created and teaching is done in equal measures, has been criticized by postmodernists, who accused the university of violent action towards its stakeholders. Under the influence of economic transformations, the contemporary university is forced to serve a third mission and to become the technological university competing in the market economy on par with other entities. Students, who are digital natives, cannot learn deeply or seek knowledge. The university, occupied with soliciting its position in international statistics does not develop the autonomy of learners that could prevent them from the need to memorize superficial information and from thoughtless participation in the society.

Współczesny uniwersytet ukształtowany został wielowiekową tradycją uniwersytetów europejskich. Ustanowiona w ubiegłym wieku za sprawą Humboldta ideę uniwersytetu będącego w wspólnotą profesorów, w którym na równi tworzy się wiedzę oraz jej naucza uległa krytyce postmodernistów, którzy zarzucili mu działania przemocowe wobec swych interesariuszy. Pod wpływem przemian gospodarczych współczesny uniwersytet zmuszony jest służyć trzeciej misji i stać się uniwersytetem technologicznym konkurującym na ekonomicznym rynku na równi z innymi podmiotami. Studenci będący generacją cyfrowych tubylców nie potrafią uczyć się głęboko i poszukiwać wiedzy. Uniwersytet zajęty zabieganiem o swoją pozycję w międzynarodowych statystykach nie rozwija autonomii uczących się aby obronić ich przed powierzchownym zapamiętywaniu i bezrefleksyjnym udziale w społeczeństwie.
Description
Keywords
Citation
D.Ciechanowska, The contemporary university as a threat to learner autonomy, [in:] K.Denek, A.Kamińska, P.Oleśniewicz (ed.), Education of Tomorrow. Education and Other Forms of Activity of Adults. Sosnowiec 2015.
Belongs to collection