Zmiany stożka ujściowego Wisły w okresie 2009-2014

Abstract
Celem pracy jest określenie stanu i zmian rzeźby stożka ujściowego Wisły Przekop, w okresie lat 2009-2014, w relacji do oceny warunków swobodnego spływu wód Wisły. Stanowi to istotny element dla oceny skuteczności zapobiegania powodziom w rejonie Żuław. Podstawę badań stanowią szczegółowe, monitoringowe pomiary batymetrii i morfometrii stożka wraz z kanałem doprowadzającym. Stosowano nowoczesną aparaturę (głównie DGPS RTK i specjalistyczne systemy nawigacyjne oraz echosondę wielowiązkową) zapewniającą uzyskanie cyfrowego modelu powierzchni dna, z decymetrową dokładnością położenia punktów. W kolejnych latach wykonano serię map batymetrycznych dla skali 1:10 000, map rzeźby i map różnicowych zmian rzeźby. Stwierdzone znaczne zmiany charakteru rzeźby (przy względnie niewielkim zmianach konturów stożka), wskazują na ich istotna rolę w kształtowaniu warunków swobodnego spływu wód Wisły.
Description
Citation
Wróblewski R., Rudowski S., Gajewski Ł., Sitkiewicz P., Szefler K., Kałas M., Koszałka J.: Changes of the Vistula River External Delta in the period of 2009-2014: BMI 2015; 30(1): 16-22
Belongs to collection