On responsible research and innovation – an old concconcept clad in new clothes

Abstract
A fast evolution of science and technology often raises controversies. Numerous cases of research results which had been questioned or rejected by public opinion have clearly demonstrated that public concerns can be neither ignored nor reduced to the question of risk. Science no longer enjoys a special status and society is getting more and more concerned about the purposes and motivations of research, and demands to be included in the decision making process on research agenda. The article presents a concept of Responsible Research and Innovation – its roots and potential to address the problem of (a lack of) legitimacy without doing harm to research. The author points also that the concept of Responsible Research and Innovation (RRI) raises a lot of controversies. It looks like yet another attempt to manage science and to steer it more towards politically defined goals. Although it calls for public opinion to be more involved in setting agenda for research, it does not explain clearly how this involvement should actually be organized to be labelled “responsible”. When analysed in depth, RRI appears to be quite complicated as it defines responsible research and innovation both through their outcomes and through a set of requirements that research and innovation processes should fulfil. Finally, it causes confusion since it gathers too many differing aspects of research and innovation-related activities under the same roof.

Szybki rozwój nauki i technologii często budzi kontrowersje. Liczne przykłady badań, które zostały zakwestionowane lub odrzucone przez opinię publiczną pokazały dobitnie, że obawy społeczeństw nie powinny być ani ignorowane, ani ograniczane do kwestii ryzyka. Nauka nie cieszy się już specjalnym statusem w społeczeństwie, a obywatele są coraz bardziej zainteresowani celami i motywacją stojącą za prowadzonymi badaniami naukowymi i domagają się włączenia w proces decyzyjny dotyczący przedmiotu i zakresu prowadzonych badań. Niniejszy artykuł prezentuje pojęcie „odpowiedzialne badania i innowacje” (OBI) – jego źródła, a także potencjału do rozwiązania problemu (braku) legitymizacji bez szkody dla samej nauki. Autor wskazuje również, że pojęcie to budzi wiele kontrowersji. Wygląda ono bowiem jak kolejna próba wywarcia wpływu na naukę i pokierowania zainteresowań naukowców w stronę politycznie zdefiniowanych celów. Chociaż pojęcie to zakłada większe zaangażowanie opinii publicznej w ustalaniu agendy badawczej dla nauki, nie wyjaśnia ono jednak precyzyjnie, jak takie zaangażowanie powinno wyglądać, aby dane badania naukowe lub działalność innowacyjną można było określić jako „odpowiedzialne”. Kiedy przyjrzymy się bliżej definicji OBI, to okazuje się, że termin ten jest dość skomplikowany, jako że odpowiedzialne badania i innowacje definiowane są zarówno pod kątem ich wyników, jak i spełniania przez sam proces badawczy czy innowacyjny określonych parametrów. Poza tym, pojęcie OBI może powodować pewną dezorientację, że względu na to, iż łączy zbyt wiele różnych aspektów działalności badawczej i innowacyjnej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection