Doskonalenie nauczycieli jako element kształcenia ustawicznego

Abstract
Zmieniająca się rzeczywistość społeczna, gospodarcza czy kulturowa - efekt globalizacji gospodarki, rozwoju cywilizacyjnego, tendencji demograficznych oraz postępu naukowo-technicznego wymusza na jednostce określone działania zmierzające ku przystosowaniu się do nowych warunków. Rosną wymagania praktycznie na niemal wszystkich stanowiskach pracy, a nowe zadania związane są z umiejętnością posługiwania się nowymi technologiami, zmianą w zakresie organizacji pracy, podejmowaniem inicjatyw i kreatywnością. To nowe zapotrzebowanie wskazuje na dezaktualizację posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Zachodzi więc potrzeba ich uzupełniania, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności czyli doskonalenia się. Najlepszą inwestycją współczesnego człowieka wydaje się być zatem całożyciowa edukacja i to nie tylko dlatego że pozwala utrzymać miejsce pracy, ale pozwala zaspokajać własne aspiracje i potrzeby, realizować pasje i zainteresowania oraz daje poczucie spełnienia jak i możliwości podejmowania różnych ról na rynku pracy. Nauczyciele są grupą, która w swoją profesję ma niejako wpisane ciągłe doskonalenie, aktualizowanie wiedzy i nabywanie nowych kompetencji w zakresie procesu uczenia się, kształtowania postaw uczniów, czy przygotowania dzieci i młodzieży do zmieniającego się rynku pracy i korzystania z dorobku cywilizacyjnego. Stymulowanie aktywności edukacyjnej nauczycieli jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci i młodzieży.
Description
Teacher training as part of lifelong training Keywords: andragogy, professional development, teacher education The changing social, economic or cultural reality – the effect of globalization of economy, civilization development, demographic trends as well as scientific and technical progress imposes on the unit specific actions to adapt to new conditions. There is a growing demand practically on almost all workplaces and new tasks are related to the ability to use new technologies, the change in organization of work, taking initiatives and creativity. This demand indicates the obsolescence of the aquired education and professional qualifications. Therefore, there is a need to replenish them, acquire new knowledge and skills which means improving yourself. The best investment of the modern man seems to be a lifelong education and not just because it allows to keep a workplace, but it can satisfy own aspirations and needs, pursue passions and interests and gives a sense of accomplishment and an ability to take various roles on the job market. Teachers are a group which profession has somehow included continous improvement, updating of knowledge, and acquisition of the new competencies in the process of learning, shaping students' attitudes or preparing children and youth to the changing job market and benefit from the achivements of civilization. Stimulating educational activity of teachers is an important factor in the development of children and youths.
Keywords
Citation
Belongs to collection