Giełda Zbożowa i Towarowa w Lublinie (1931–1939) – powstanie i regulacje wewnętrzne

Abstract
Prace nad ujednoliceniem prawa giełdowego w Drugiej Rzeczypospolitej rozpoczęły się w 1920 roku. Podstawowymi zagadnieniami w dyskusji nad utworzeniem giełd towarowych na terenie Polski były problemy: koncentracji i racjonalizacji handlu, oraz specjalizacji asortymentowej. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej wprowadzano szereg aktów prawnych, których zadaniem była regulacja giełdowego handlu zbożowo-towarowego. Dążono do ujednolicenia i jednocześnie usprawnienia obrotu na giełdach. W strukturze giełd Drugiej Rzeczypospolitej, z inicjatywy Izby przemysłowo-Handlowej w Lublinie, pojawiła się 24 stycznia 1931 roku Giełda Zbożowa i Towarowa w Lublinie. Jej zmieniające się na przestrzeni lat regulacje wewnętrzne odzwierciedlały ewolucje prawa giełdowego ogólnopolskiego na szczeblu lokalnym. W artykule przedstawiono, jakie działania podejmowała Giełda Zbożowa i Towarowa w Lublinie, aby funkcjonować sprawnie w polskim systemie giełdowym pod względem organizacyjnym i prawnym. Jej władze tworzyły regulacje wewnętrzne i dostosowywały je do ogólnopolskiego prawa giełdowego.

The work on standardization of commodities exchange law in the Second Polish Republic began in 1920. The main issues in the debate on establishing commodities exchanges in Poland were the following: concentration and rationalization of trade, as well as product range specialization. During the period of the Second Polish Republic a number of legal acts were introduced with the aim of regulating trade at corn and commodities exchanges. The intention was to standardize and at the same time to facilitate trade at exchanges. Within the structure of exchanges in the Second Polish Republic, on the initiative of the Chamber of Industry and Commerce in Lublin, the Corn and Commodities Exchange was established in Lublin on 24 January 1931. Its internal regulations, changing throughout the years, reflected the evolution of the national commodities exchange law at a local level. The article presents the measures taken by the Corn and Commodities Exchange in Lublin to operate efficiently in the Polish commodities exchange system in organizational and legal terms. The authorities of the Exchange introduced internal regulations and adjusted them to the national commodities exchange law.
Description
Artykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.
Keywords
Citation
Belongs to collection