Time and Migration Studies. Theoretical and methodological intersections

Abstract
This paper examines the intersection of two fields of study, rarely conjoined so far: time scholarship and migration theories. Building upon previous studies that have conceptualized social articulations of time, it aims to trace the intellectual progression of the field, including the major debates and the main thematic categories. By no means exhaustive, the present theoretical review on migration and temporality rests primarily on the works of Robertson (2015), Griffiths et al. (2013), King et al. (2006) and Cwerner (2001) who are among the first scholars to theorize ways in which time or multiple temporalities inform migrants’ lives and ethnographic modes to investigate it. By conjoining all these research efforts together, I hope to demonstrate how a temporal approach on migration processes can enrich existing studies with in-depth insights about migrant subjectivities.

W tym artykule analizuję przecięcie się dwóch rzadko zestawianych ze sobą obszarów badawczych: studiów nad czasem i badań migracyjnych. Na podstawie dotychczasowych konceptualizacji czasu jako zjawiska społecznego zamierzam odtworzyć rozwój refleksji w tej dziedzinie z uwzględnieniem punktów węzłowych debaty. Proponowany przegląd nie ma charakteru wyczerpującego i koncentruje się przede wszystkim na pionierskich pracach powstałych na przecięciu perspektywy czasowej i obszaru migracji, takich jak opracowanie Robertson (2015), Griffiths i in. (2013), Kinga i in. (2006) oraz Cwernera (2001). Autorzy ci jako pierwsi konceptualizowali sposoby zanurzenia życia migrantów w czasie i rozmaitych perspektywach czasowych oraz opracowali etnograficzne podejścia służące badaniu czasowego ujęcia migracji. Korzystając z ich dorobku zamierzam wykazać wartość czasowego (temporalnego) ujęcia zjawisk migracyjnych, jako pomagającego pogłębić wiedzę o doświadczaniu tego procesu przez jego podmioty.
Description
Keywords
Citation