Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i porównanie wybranych definicji migranta międzynarodowego i imigranta, których stosowanie w praktyce przez organizacje międzynarodowe i państwa wpływa na sposób gromadzenia danych, ich analizę i formułowanie wniosków, a następnie na projektowanie i realizowanie polityk ludnościowej i migracyjnej. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej omówiono dylematy definicyjne związane z pojęciem migracji międzynarodowych i imigracji, odwołując się do doświadczeń dwóch organizacji międzynarodowych – Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W następnej części skoncentrowano się na podejściu Unii Europejskiej (UE) do przedmiotowego zagadnienia, która z jednej strony dąży do prowadzenia wspólnej polityki migracyjnej i azylowej, a z drugiej strony jest tworzona przed 28 suwerennych państw członkowskich realizujących własne polityki. W ostatniej części doświadczenia europejskie zostały zestawione z praktyką państwa imigracyjnego spoza Europy, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki, aby na tej podstawie zaobserwować podobieństwa i różnice. W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim metodę analizy dokumentów urzędowych międzynarodowych i krajowych, metodę analizy treści i metodę porównawczą.
Description
Keywords
Citation
Pachocka Marta, Misiuna Jan, Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 293-312.