Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin – część II

Abstract
Artykuł stanowi drugą część rozważań na temat partycypacji społecznej młodzieży. Jedną z fundamentalnych instytucji służących aktywizacji młodzieży w samorządzie gminnym stanowi młodzieżowa rada gminy. Instytucja ta, lakonicznie unormowana na poziomie ustawowym, opiera się na normach statutowych uchwalanych przez radę gminy. Analiza poszczególnych statutów wskazuje, że pomimo występujących różnic można zauważyć elementy wspólne dla wszystkich młodzieżowych rad gmin. Spojrzenie na szczegółowe rozwiązania pozwala wyprowadzić wniosek, że młodzieżowa rada gminy, posiadając podobną strukturę do rady gminy oraz podlegając nadzorowi organów gminy, umożliwia praktyczną naukę funkcjonowania instytucji samorządu gminnego, lecz specyficznie sformułowana ordynacja wyborcza łącząca młodzieżowe rady ze szkołami utrudnia wzmocnienie więzi z lokalną społecznością.

This essay is a second part of the analysis regarding social participation of the youth. One of the most fundamental institutions which stimulates the activity of the young people in commune selfgovernment in the Juvenile Gmina Council. Aforesaid institution is laconically adjusted in Polish statutory regulations and is mainly based on the statutes enated by Gmina Council. The comparison of such statutes illustrates that despite of some varieties, some common standards recarding all Juvenile Gmina Councils can be indicated. A deeper outlook on the implemented solutions leads to conclusion that the Juvenile Gmina Council which has a very similar structure to the traditional Gmina Council and is also subjected to supervision of the institutions of Gmina, it enables the practical education of functioning the commune self-government. Unfortunately at the same time, due to specific provisions of the electoral system which combines the Juvenile Councils with public schools, the strenghtening bonds with local community seems much more difficult.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection