Ekonomiczne instrumenty polityki ekologicznej w kontekście zarządzania środowiskowego

Abstract
W artykule zaprezentowano podstawowe różnice w zakresie wykorzystywanych instrumentów ekonomicznych w Polsce i innych krajach należących do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania w polskim systemie instrumentów ekonomicznych – opłaty produktowe i depozytowe. Narzędzia te, funkcjonujące w Polsce od 2002 r., dość powszechnie wykorzystywane w krajach wysokorozwiniętych już od dawna. Ponadto sklasyfikowano i opisano znaczenie innych instrumentów wykorzystywanych w polityce ochrony środowiska, takich jak ekopodatki, subwencje, kary, ubezpieczenia ekologiczne. Omówiono również rozwiązania, funkcjonujące w innych krajach OECD, które mogłyby zostać zastosowane w polskiej polityce ochrony środowiska.

Article presented main differences within the scope exploitation economic instruments in Poland as well as in other countries belonging to OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Special attention was focused on new solutions in polish system of economic instrument – product charges, deposit refund systems. These instruments, which function in Poland since 2002, are using by highly developed already for a long time. Besides, was classified and discussed the role and meaning of other instruments, which are used in policy of nature protection, like ecotaxes, subsidies, charges, ecological insurances. Presented also experience and solutions of other OECD countries, which can be used in Polish policy of nature protection.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection