Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich

Abstract
Publikacja powstała jako efekt prowadzonych w ramach projektu badań pogłębionych nad problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego, których główną częścią obok badań literaturowych, było przeprowadzenie 90 wywiadów pogłębionych z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym (po 15 wywiadów w każdym kraju biorącym udział w projekcie). W pierwszym rozdziale prezentowane są zagadnienia teoretyczne oraz dane liczbowe pochodzące ze statystyki publicznej oraz badań społecznych dotyczące tego zagadnienia. W drugim zaprezentowana została metodyka badań pogłębionych oraz informacje na temat ich przeprowadzenia. Trzeci rozdział prezentuje sytuacje ekonomiczna oraz funkcjonowanie badanych w społeczeństwie i opiera się na danych uzyskanych bezpośrednio z wywiadów pogłębionych oraz towarzyszącej im ankiety. Czwarty, ostatni rozdział poświęcony został sposobom prewencji oraz wyjścia z ubóstwa, które zgłaszali sami badani. Na podstawie tych informacji zostały opracowane wnioski i rekomendacje wykorzystane do dalszej pracy w projekcie. Publikacja została poddana recenzji naukowej, której dokonał prof. zw. dr hab. inż. L. Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej.
Description
Keywords
Citation
Szczygieł, E. (2016). Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich. CWEP. Rzeszów
Belongs to collection