Próba poszukiwania metod optymalizacji nakładów finansowych na edukację

Abstract
Ważnym czynnikiem efektywności zadań oświatowych jest poziom nakładów ponoszonych na edukację przez różne jednostki samorządowe. Zmiana perspektywy postrzegania roli lokalnej polityki edukacyjnej w kierunku spojrzenia na szkołę, jako instytucji, od której zaczyna się rozwój lokalny, wymaga wykorzystania do analiz ekonomicznych wskaźników oświatowych. Analizy te prowadzone na poziomie lokalnego samorządu mogą diagnozować sytuacje problematyczne, bądź służyć mogą do monitorowania rezultatów wdrażanych strategii oświatowych. Analizy poszerzone o diagnozę porównawczą z podobnymi jednostkami na terenie powiatu, województwa czy kraju, pozwalają usytuować lokalne finanse w szerszym kontekście. Same wskaźniki nie są wystarczające jednak do przeprowadzenia pełnej diagnozy efektywności finansowania zadań oświatowych. Niezbędne jest ich odniesienie do konkretnej sytuacji na poziomie szkół. Możliwe to jest poprzez włączenie do społecznego dialogu na temat efektywności lokalnych systemów oświatowych dyrektorów szkół. Powierzchowne i jednostronne analizy przeprowadzane tylko przez wydziały oświaty, z uwagi na zróżnicowany poziom kultury organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego, prowadzi do utrwalania subiektywnych ocen i do wypaczenia przyjętych strategii oświatowych. Do przeprowadzenia badań wybrano studium przypadku wpływu rodzaju jednostki samorządowej na udział subwencji oświatowej w budżetach szkół powiatu chodzieskiego. Zaproponowanie przez autora nowego wskaźnika finansowego W4, zawierającego elementy budżetu zadaniowego, pozwoliło na uchwycenie rzeczywistych kosztów zadań realizowanych na poziomie szkoły, m.in.: uwzględnienie zróżnicowanych zadań realizowanych przez poszczególne szkoły. Zastosowanie wskaźnika W4, może być również czynnikiem przeciwdziałającym instrumentalnemu traktowaniu zadań oświatowych wyłącznie w kategoriach ekonomicznych oraz prowadzić może do postrzegania szkół w kategoriach paradygmatu edukacji podmiotowej.

EN. Costs incurred in education by various local government units are an important factor that affects the effectiveness of educational tasks. Economic analyses must take into account educational indicators in order to change the perspective on the role of local education policy and perceive schools as the first institutions that affect local development. Analyses conducted by local authorities can diagnose problematic situations, or can be used to monitor the results of implemented educational strategies. A comparative diagnosis of such analyses conducted by similar units within a county, province or country can make it possible to put local funds in a broader context. However, indicators alone are not sufficient to carry out a full diagnosis of the efficiency of funding educational tasks. It is necessary to refer them to specific situations at the school level. This is possible through the inclusion of school principals in a social dialogue on the effectiveness of local education systems. Due to the different levels of the organizational culture of local government units, superficial and one-sided analyses carried out by the departments of education perpetuate subjective opinions and distort adopted educational strategies. This paper describes a case study of the impact that particular local government units have on the share of educational subsidies in school budgets in Chodzież County, Poland. The new financial indicator W4, which has been proposed by the author, includes elements of performance budgeting and allows for capturing the actual costs of tasks carried out at the school level, including diverse tasks performed by individual schools. The use of the W4 indicator may also be a factor counteracting the instrumental treatment of educational tasks only in economic terms and may lead to the perception of schools through the paradigm of subject-oriented education.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection