Pomiar preferencji studentów przy wyborze warunków zakwaterowania

Abstract
Metoda conjoint analysis (measurement)l została pierwotnie zaproponowana na gruncie badań psychometrycznych. W zastosowaniach marketingowych służy do pomiaru preferencji konsumentów względem produktów opisanych wektorem zmiennych, które mierzone są na skali nominalnej (w analizie pełnią one rolę zmiennych niezależnych). Preferencje konsumentów (zmienna zależna) mierzone są na skali porządkowej, przedziałowej lub ilorazowej. Oceny respondentów podlegają dezagregacji. W rezultacie otrzymuje się współczynniki użyteczności cząstkowych wykorzystywane w badaniach marketingowych w celu: a) określenia relatywnej ważności każdej zmiennej przy wyborze produktu lub usługi przez nabywcę, b) określenia użyteczności każdego poziomu danej zmiennej, c) oszacowania (prognozowania) udziału w rynku wybranych produktów lub usług, d) segmentacji rynku.
Description
Keywords
Citation
Walesiak, M. (1997). Pomiar preferencji studentów przy wyborze warunków zakwaterowania. Przegląd Statystyczny, 44(3), 389-406.
Belongs to collection