Concept Maps as a Wholeness Approach to Issues of Global Education

Abstract
Global Education is an educational perspective resulting from the fact that contemporary people live and interact with each other in an increasingly globalized world. With global education, we can build a global consciousness. This makes the key task of education to provide learners not only with an opportunity but also the competence to reflect and share their own point of view. The tasks of kind of education include making learners aware of the complex relations between social, political, environmental and economic issues. Understanding the complexity of the relations in a globalized world is not possible in linear education. Only a comprehensive grasp of the issues will allow the learner to simultaneously recognize the many issues in their complexity which will contribute to new knowledge forming and the creating the ability to act in a global world. Concept maps are a way to adopt a comprehensive approach that allows you to graphically represent complex relationships and dependencies.

Edukacja Globalna jest perspektywą edukacyjną wynikającą z faktu, że współcześni ludzie żyją i wzajemnie oddziałują na siebie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Dzięki edukacji globalnej możemy zbudować świadomość globalną. Sprawia to, że kluczowym zadaniem edukacji jest zapewnienie uczącym się nie tylko okazji, ale i kompetencji do refleksji i dzielenia się swoim własnym punktem widzenia. Edukacja ta ma także za zadanie uzmysłowienie uczącym się złożonych relacji zachodzących pomiędzy zagadnieniami natury społecznej, politycznej ekologicznej i ekonomicznej. Poznanie złożoności relacji zachodzących w zglobalizowanym świecie nie jest możliwe w edukacji linearnej. Tylko całościowe ujęcie zagadnień pozwoli uczącemu się na jednoczesne ujęcie wielu zagadnień w ich złożoności co przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności działania w globalnym świecie. Mapy konceptów są sposobem kompleksowego podejścia, które pozwala przedstawić graficznie złożone związki i zależności.
Description
Keywords
Citation
D. Ciechanowska, Concept maps as a wholeness approach to issues of global education, [w:] D. Hrehová (red.), Nové prístupy ku globálnemu vzdelávaniu na vysokých školách, Katedra spoločenských vied, Technická univerzita v Košiciach Košice 2016 s. 83-90.
Belongs to collection