Analiza efektywności edukacji na przykładzie podregionu pilskiego - wkład do samorządowej polityki społecznej

Abstract
Edukacja stanowi jeden z bardzo istotnych elementów rozwoju współczesnych społeczeństw i, co jest naturalną tego konsekwencją, stanowi istotny czynnik zróżnicowania regionalnego. W wielu badaniach naukowych możemy spotkać twierdzenia wskazujące na wpływ edukacji na wzrost gospodarczy . W niektórych badaniach naukowych wskazuje się nawet, że dodatkowy rok edukacji u mężczyzn podnosi stopę wzrostu gospodarczego o 1,2% w skali roku . W omawianych badaniach nie analizowano kobiet. Kluczowym problemem związanym z wpływem edukacji na rozwój gospodarczy społeczeństw i kreowaniem – w efekcie – kapitału ludzkiego jest jakość edukacji. Wykazano zależność pomiędzy jakością kształcenia a wzrostem gospodarczym, wskazując, że wzrost odchylenia standardowego wyników testów uczniów związany jest ze wzrostem od 0,5 do 0,9% dochodu per capitał . Przed przystąpieniem do wspierania wzrostu gospodarczego poprzez poprawę edukacji musimy być świadomi czynników determinujących jej jakość. Poza czynnikami ściśle związanymi z działaniami edukacyjnymi kluczowy wpływ na jakość edukacji ma ochrona zdrowia. Na problemy związane z ochroną zdrowia i będącą następstwem tego jakość życia ludzkiego zwracano już wielokrotnie uwagę w publikacjach naukowych . Ochronę zdrowia i edukację można rozpatrywać łącznie w szerszym kontekście kapitału ludzkiego. Edukacja, ze względu na swój charakter traktowana jest jako dobro publiczne . Istotnym elementem wpływającym na jakość edukacji jest alokacja zasobów budżetowych. Wiąże się z tym podstawowe pytanie: jak alokować ograniczone zasoby budżetowe, by osiągnąć jak najlepszy efekt? Aby możliwa była odpowiedź na tak postawione pytanie, konieczna jest systematyczna ocena efektywności edukacji, która powinna skutkować realokowaniem środków budżetowych w celu poprawienia efektywności edukacji. Celem niniejszej publikacji jest analiza efektywności liceów ogólnokształcących na przykładzie podregionu pilskiego oraz wskazanie relacji pomiędzy mierzalnymi efektami kształcenia a nakładami budżetowymi.
Description
Citation
Polcyn, J., 2014, Analiza efektywności edukacji na przykładzie podregionu pilskiego - wkład do samorządowej polityki społecznej , W: Bugajski, T.(red.), Polityka społeczna i jej wpływ na rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego. Zarys problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 167-180.