Relacje między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a liczbą spółdzielni socjalnych w przekroju regionalnym

Abstract
Social cooperatives have been a point of interest in Poland for more than a decade, however their uneven numbers by region is noticed. This paper shows the results of an attempt to create an econometric model describing the relationship between selected explanatory variables of social and economic aspect and the number of social cooperatives per 10 000 private sector entities as a dependent variable. A regression function was used for that purpose. Parameter estimation was performed using a generalized least-squares method. The study was conducted for the latest available data, ie. for 2014., aggregated on the level of 66 sub-regions (NUTS-3). Although, initially the explanatory variables were limited to those that enabled a large model fit, the final model is capable of explaining only in 40 percent the variability of variance. Basing on this model, it can be concluded that socio-economic factors have little effect on the process of formation of social cooperatives.

Od ponad dekady rośnie w Polsce zainteresowanie spółdzielniami socjalnymi jako nowoczesnymi instrumentami polityki społecznej, przy czym dostrzegana jest ich nierównomierna liczebność w ujęciu regionalnym. W niniejszym artykule podjęto próbę stworzenia modelu ekonometrycznego opisującego zależność między wybranymi czynnikami o charakterze społeczno-ekonomicznym a liczbą spółdzielni socjalnych przypadających na 10 tys. podmiotów sektora prywatnego. Zastosowano w tym celu funkcję regresji. Szacowanie parametrów przeprowadzono stosując uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów (UMNK). Badanie przeprowadzono dla najnowszych dostępnych danych, tj. za 2014 r., zagregowanych na poziomie 66 podregionów (NUTS-3). Wstępnie wyselekcjonowane zmienne objaśniające ograniczono do tych, które łącznie pozwalają na względnie duże dopasowanie modelu. Mimo to powstały w ten sposób model jedynie w 40 proc. wyjaśnia zmienność wariancji. W oparciu o ten model można wyciągnąć wniosek, że czynniki społeczno-gospodarcze mają niewielki wpływ na proces powstawania spółdzielni socjalnych
Description
Keywords
Citation
Polcyn, J., Zdzierela, R., 2016, Relacje między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a liczbą spółdzielni socjalnych w przekroju regionalnym, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Nr 9(2016) s. 370-385.
Belongs to collection