Znaczenie prestiżu języka a pokoleniowe zróżnicowanie poziomu interferencji w polszczyźnie staroobrzędowców w warunkach rosyjsko-polskiego bilingwizmu z dyglosją

Abstract
Mieszkający w Polsce w regionie suwalsko-augustowskim Rosjanie-staroobrzędowcy są społecznością dwujęzyczną. Ich bilingwizm jest połączony z dyglosją. O dominacji jednego z kodów w określonej sferze decydują czynniki charakteryzujące sytuację komunikacyjną, związane z otoczeniem, osoba odbiorcy oraz pokoleniem, do którego przynależy nadawca. W badanej społeczności polski pełni funkcję języka wysokiego, natomiast rosyjska gwaraniskiego, co jest w dużej mierze uzależnione od prestiżu obydwu kodów. W przypadku niektórych idiolektów w starszym pokoleniu, a także nielicznych przedstawicieli pokolenia średniego ukryty prestiż gwary równoważy jawny prestiż języka polskiego. Równowaga prestiżu prowadzi do powstawania interferencji w zakresie języka polskie-go, zwłaszcza w wypowiedziach na tematy związane z religią. Russians-Old Believers living in Poland in Suwałki-Augustów consist a bilingual society. Their bilingualism is connected with diglossia. The domination of one of the codes is determined with factors characterizing the communicative situation, such as social context, receiver and generation of the sender. In the community of our interest Polish is the ‘high’ language and the Russian dialect is used for ‘low’ purposes, what is strictly connected with both codes’ prestige level. In some idiolects in the older generation and not numerous in the middleaged generation the hidden prestige of the dialect equalizes the public prestige of Polish language. The counterbalance of prestige brings about the interference in Polish, especially in the domain of religion.
Description
Russians-Old Believers living in Poland in Suwałki-Augustów consist a bilingual society. Their bilingualism is connected with diglossia. The domination of one of the codes is determined with factors characterizing the communicative situation, such as social context, receiver and generation of the sender. In the community of our interest Polish is the ‘high’ language and the Russian dialect is used for ‘low’ purposes, what is strictly connected with both codes’ prestige level. In some idiolects in the older generation and not numerous in the middleaged generation the hidden prestige of the dialect equalizes the public prestige of Polish language. The counterbalance of prestige brings about the interference in Polish, especially in the domain of religion.
Keywords
Citation
Głuszkowski, M., Znaczenie prestiżu języka a pokoleniowe zróżnicowanie poziomu interferencji w polszczyźnie staroobrzędowców w warunkach rosyjsko-polskiego bilingwizmu z dyglosją, "LingVaria" 2/2009, s. 71-81
Belongs to collection