Miejsce nowych mediów w nauczaniu i wychowaniu jako ważny obszar przygotowania praktycznego kandydatów do pełnienia roli nauczyciela i wychowawcy

Abstract
Rozdział koncentruje się na potrzebie wyposażania kandydatów na nauczycieli i wychowawców w kompetencje umożliwiające adekwatne wykorzystywanie nowych mediów (Internetu) w pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodymi ludźmi. Autor zawarł w swoim tekście propozycje treści programowych, które należy wziąć pod uwagę zarówno w procesie przygotowania do pracy jak i w obszarze doskonalenia zawodowego. Są to m.in.: fenomen nowych mediów i tego co daje młodym ludziom korzystanie z nich, specyfika komunikacji zapośredniczonej, nowoczesna metodyka nauczania, kwestia podobieństw i różnic między agresją tradycyjną a agresją elektroniczną oraz przeciwdziałanie agresji realizowanej za pomocą internetu i telefonów komórkowych.
Description
Citation
Plichta P. (2012) Miejsce nowych mediów w nauczaniu i wychowaniu jako ważny obszar przygotowania praktycznego kandydatów do pełnienia roli nauczyciela i wychowawcy w: Dorota Podgórska-Jachnik (red.), Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, Wydawnictwo Naukowe WSP w Łodzi, Łódź