W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki

Abstract
Państwa Globalnego Południa – mimo wspólnej nazwy – już od dawna nie stanowią jednorodnej grupy. W zróżnicowany sposób reagują na wyzwania, które niesie ze sobą globalizacja i gospodarka światowa. Niektóre potrafią włączyć się w globalny nurt, wykorzystując przewagę konkurencyjną – zasoby siły roboczej czy surowców naturalnych. Inne poszukują dla siebie miejsca, rozbudowując na miarę własnych możliwości infrastrukturę i zasoby ludzkie, aby przynajmniej utrzymać się na dotychczasowej pozycji. Jeszcze inne ogarnięte są klęskami naturalnymi lub konfliktami, które przesłaniają im dalekosiężną perspektywę, sprowadzając ich funkcjonowanie do przyziemnego tu i teraz. Różni- ce te są aż nader widoczne: czy to na mapie konfliktów na świecie, czy to w wielości otrzymywanej pomocy humanitarnej i rozwojowej, czy wreszcie stopniu realizacji poszczególnych Milenijnych Celów Rozwoju – nieczęsto się jednak nad nimi zastanawiamy. Bez trudu możemy bowiem wskazać na przykłady potwierdzające to, że Globalne Południe jest biedne, niewykształcone i niestabilne politycznie, bez szans i perspektyw. Inwestycje państw Zatoki Perskiej, bardzo dobrze rozwinięty sektor IT w Indiach, czy ponad dwa biliony USD rezerw walutowych Chin, zdają się stanowić wyjątek potwierdzający regułę. Celem książki jest ukazanie wyzwań rozwojowych państw Azji i Afryki z całą różnorodnością dróg i uwarunkowań. Omówiliśmy w niej pięć regionów z obu kontynentów: Azję-Pacyfik (Chiny), Azję Południową (Indie), Bliski Wschód i Północną Afrykę, region Sahelu oraz Afrykę Subsaharyjską. Dobór regionów nawiązuje do programu szkolnego, bo właśnie one znalazły się w Podstawie pro- gramowej nauczania. Aby ułatwić orientację w publikacji, każdemu regionowi przypisaliśmy symbol, reprezentujący jeden z obowiązujących w nim systemów zapisu.
Description
Keywords
Citation
Górak-Sosnowska Katarzyna (red.) i in., W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki, Ibidem, Łódź 2009