Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną [wstęp]

Abstract
Całość składa się z trzech części. W pierwszej części, znalazły się zagadnienia, które w zamierzeniu, stanowią rodzaj wprowadzenia do późniejszych analiz. Anna Kozłowska, prezentuje koncepcję zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na zawartą w niej problematykę równości płci. Z kolei Małgorzata Grzegorek, pisze o roli wykształcenia w aktywizacji zawodowej kobiet, odwołując się do przykładów z krajów Unii Europejskiej. Tekst zawiera bardzo starannie przeprowadzoną analizę materiału źródłowego, związanego z omawianą tematyką. Jolanta Gładys-Jakóbik, przywołuje rozwiązania instytucjonalne na rzecz wyrównywania szans kobiet. W tekście znajdziemy przegląd najważniejszych regulacji prawnych, dotyczących praw kobiet w Polsce z ostatnich lat. Część druga opracowania składa się z trzech opracowań. Pierwsze dwa, autorstwa Jolanty Gładys-Jakóbik, to kolejno: Społeczno-instytucjonalne uwarunkowania aktywności kobiet na rynku pracy i Kariery zawodowe. W oparciu o istniejący aparat pojęciowy i wybrane dane empiryczne, autorka diagnozuje zjawisko nierówności i dyskryminacji kobiet na rynku pracy, poddając analizie wybrane organizacje i wdrażane przez nie programy. Z kolei w drugim opracowaniu, stawia pytanie o strategie radzenia sobie na rynku, jakie uruchamiają Polacy i rodzaj konstruowanych przez nich biografii, mających na celu „oswojenie” nieprzyjaznej rzeczywistości. Ostatni tekst, „Lokalne instytucje pomocy społecznej w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet” , autorstwa Izabeli Książkiewicz, dobrze koresponduje z wcześniejszym materiałem Małgorzaty Grzegorek, a zaprezentowane studium przypadku może stanowić interesująca ilustrację omawianej problematyki, szczególnie w kontekście prowadzonych wcześniej rozważań na temat zrównoważonego rozwoju. W trzeciej części opracowania znalazły się dwa teksty: autorstwa Jolanty Gładys-Jakóbik „Wizerunki kobiet w przestrzeni publicznej” i Anny Kozłowskiej, „Kobieta w reklamie prasowej (na podstawie czasopisma „Twój Styl”)”. Oba można potraktować łącznie- wątek analizy kobiet w przestrzeni publicznej z jego egzemplifikacją, tj. wizerunkiem kobiet lansowanym przez tygodnik „Twój Styl”.
Description
Keywords
Citation
J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska (red.), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, OW SGH, Warszawa 2013