Statystyczne i geostatystyczne metody badania deformacji powierzchni

Abstract
W artykule przeanalizowano wybrane metody interpolacji powierzchni terenu przy za-stosowaniu różnych modeli statystycznych i geostatystycznych. Zastosowanie odpowied-nich algorytmów statystycznych jak i geostatystycznych daje błędy interpolacji do zaak-ceptowania w praktyce. Na podstawie analizowanej niecki ablacyjnej na terenie makrore-gionu Niecki Nidziańskiej w okolicach miejscowości Mozgawa stwierdzono wysoką do-kładność modelu wygenerowanego algorytmem radialnych funkcji bazowych oraz krigin-gu. Niższe wartości błędów przemawiają za stosowaniem tych metod do interpolacji po-wierzchni. Zaprezentowane metody wskazują na celowość opracowywania odpowiednich sieci pomiarowych dla różnych algorytmów modelowania w celu uzyskania praktycznych wskazówek generowania modelu powierzchni.
Description
Keywords
Citation
Gil M., Frąckiewicz P., Pukanská K., Blišťan P.: „Statystyczne i geostatystyczne metody badania deformacji powierzchni" w „Nowoczesne systemy pomiarowe w geomatyce i inzynierii środowiska" red. Wolski B., Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2018, s. 20-32.