Analiza tożsamości współczesnego człowieka jako "produktu" społeczeństwa spektaklu

Abstract
Głównym tematem niniejszej analizy jest sposób w jaki współczesny człowiek buduje swoją tożsamość. Teoretyczną podstawę stanowią założenia dwóch teorii, społeczeństwa spektaklu Guya Deborda, w której widowisko jest modelem dominującego stylu życia, oraz koncepcji determinizmu technologicznego Marshalla McLuhana, przyjmującej że środek przekazu jest przekazem. Diagnoza współczesności dokonana z punktu widzenia wymienionych powyżej teorii jest wstępem do opisu pojęcia tożsamości „wtórnej”. Opis ten zostanie poprzedzony krótkim wprowadzeniem poświęconym charakterystyce ponowoczesności jako kontekstu dla kształtowania się tożsamości „wtórnej”. W niniejszych rozważaniach założono, że tożsamość współczesnego człowieka uległa przetworzeniu z tożsamości uwewnętrznionej na rzecz tożsamości zewnętrznej - wypełnionej treścią spektaklu kształtowanego przez media. The main subject of this paper is the analysis of a way in which a contemporary human being defines his/ her self- identity. Two premises make the theoretical foundations of the analysis; the first premise is a basis of Gay Debord’s conception of a society as a spectacle. G. Debord assumed that the spectacle is a model of a presently dominant social life. The second one refers to a conception of technological determinism by Marshall McLuhan, and his famous expression – the medium is the massage. The two first passages of the paper are focused on the description of these theories. The third fragment contains the characteristic of society in the late modern age as a context in which the self –identity formation process takes place. In this consideration it is assumed that the identity of a contemporary man has been transformed, it has become “external” self -identity, and biographical narratives are determined by mass media.
Description
Keywords
Citation
G.Osika: Analiza tożsamości współczesnego człowieka jako "produktu" społeczeństwa spektaklu, w: Media światem człowieka, red. M.Drożdż, I.S.Fiut, Wyd. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej JEDNOŚĆ, Kraków - Klielce 2009, s. 99 -112.
Belongs to collection