Trudne początki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie

Abstract
Powołanie Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz podległej jej Europejskiej Służby Działañ Zewnêtrznych (ESDZ) miało poprawić koordynacjê unijnej po - lityki zewnêtrznej. Dotychczasowe funkcjonowanie tych instytucji w za kresie polityki wobec pañstw Partnerstwa Wschodniego doprowadziło jednak do sporów miêdzyinstytucjonalnych i wydłużenia procesu decy - zyjnego. Nie poprawiło również widoczności unijnej dyplomacji w tym regionie. Aby zwiêkszyć skuteczność ESDZ w koordynowaniu polityki Partnerstwa Wschodniego, muszą być spełnione nastêpujące warunki: l Aktywność dyplomatyczna powinna być prowadzona przede wszystkim przez ESDZ (we współpracy z Komisją Europejską). Należy wyjaśnić podział kompetencji w zakresie polityki zagranicznej miêdzy tymi instytucjami a Stałym Przewodniczącym Rady Europejskiej – można rozważyć podpisanie w tej sprawie porozumienia miêdzyinstytucjonalnego. Ponadto powinno być wypracowane stałe porozumienie w zakresie reprezentowania Unii Europejskiej w krajach trzecich miêdzy delegacjami a pañstwami sprawującymi Prezydencjê rotacyjną. l W związku z rozwojem Partnerstwa Wschodniego należy zwiêkszyć liczbê pracowników ESDZ zajmujących siê merytorycznie tym zagadnieniem zarówno w centrali, jak i w delegacjach. Powiêkszenie przyszłego budźetu ESDZ na ten cel jest mało prawdopodobne, dla tego rozwiązaniem może być oddelegowanie narodowych ekspertów z nowych krajów członkowskich. l Europejska Służba Działañ Zewnêtrznych powinna zlecić przeprowadzenie zewnêtrznej, niezależnej oceny struktury zarządzania i na jej podstawie zmodyfikować organizacjê pracy, w tym przepływ informacji i podział zadañ miêdzy różnymi wydziałami. Należy na przykład doprecyzować podział kompetencji w ESDZ (miêdzy działem geograficznym i globalnym, delegacjami oraz specjalnymi przedstawicielami) w zakresie rozwiązywania konfliktów regionalnych. l W celu zwiêkszenia spójności procesu programowania pomocy finansowej w krajach Partnerstwa Wschodniego urzêdnicy ESDZ powinni na jak najwcześniejszym etapie włączać siê w prace Komisji Europejskiej, w tym brać udział we wspólnych misjach w pierwszej fazie programowania pomocy. l Aby delegacje wydawały sprawnie ośrodki pomocowe, należy dopracować procedury decyzyjne w zakresie pomocy finansowej i wyjaśnić kompetencje poszczególnych pracowników, zwłaszcza w zakresie autoryzacji wydatków budżetowych.
Description
Keywords
Citation
Kaca, E.; Sus, M., Trudne początki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie.
Belongs to collection